นครสวรรค์ // การอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธาณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 33 ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 ให้เกียรติมาเป็นประธาน พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 33 ประจำปีงบประมาณ 2562 และบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ก้าวย่างปีที่ 3 ภายใต้กระแสค่านิยม MOPH และประชาคมอาเซียน

โดยมีนางสาวปริทรรศน์ วันจันทร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ กล่าวรายงานการจัดโครงการดังกล่าว มีผู้รับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 46 คน ณ ห้องประชุมนายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ วิทยาเขตนครสวรรค์

ภาพ/ข่าว.    แตงโม

Related posts