เชียงใหม่ // การสัมมนาทางวิชาการเรื่องภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง ตามคำเชิญของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการเรื่องภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง ตามคำเชิญของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 14 มิ.ย.62 ที่ห้องแกรนด์วิว 1,2,3 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำพูน ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมี นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมหน่วยงานรับผิดชอบเป็นผู้จัดงาน เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และอำนาจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และวินัยการเงินการคลังของรัฐ เพื่อการรับฟังข้อเสนอแนะ มุมมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยรับตรวจเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังของรัฐ ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาจากภาครัฐใน 17 จังหวัดภาคเหนือกว่า 500 คน เข้าร่วมสัมมนา

พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการสัมมนาครั้งนี้ ว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของแผ่นดิน ซึ่งรัฐมีหน้าที่ต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด ให้เกิดเสถียรภาพอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ทั้งในการดำเนินนโยบายการคลังการจัดทำงบประมาณ การจัดหารายได้ การใช้จ่าย การบริหารจัดการเงินการคลังและการก่อหนี้ ให้เกิดประสิทธิภาพ ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ประกอบกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินได้บัญญัติให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินบัญญัติให้มีหน้าที่และอำนาจในการให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินับการเงินการคลังของรัฐ รวมทั้งการให้คำแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐในการแก้ไขข้อบกพร่องในการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อันจะส่งผลให้กระบวนการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การตรวจเงินแผ่นดิน ยังมีจุดยืนและบทบาทในการระงับยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ อีกทั้ง ยังมีบทบาทในการสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องรักษาวินัยการเงินการคลังและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบแบบแผนการปฏิบัติราชการ ให้การบริหารเงินแผ่นดินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การสัมมนาด้านวินัยการเงินการคลังของรัฐในภาคเหนือครั้งนี้ จึงส่งผลสัมฤทธิ์ให้ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เกิดการรับรู้ การมีส่วนร่วม และความตระหนักถึงการรับโทษทางปกครองอีกด้วย อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดธรรมาภิบาล ในมิติของการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศ และความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศและประชาชนอย่างยั่งยืนอีกด้วย

Related posts