จ.อุทัยธานี!!@ โครงการเสริมสร้างความสามัคคีชุมชนคุณธรรม…!!☆☆

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2562 ณ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี พันเอกวสันต์  มั่นสุ่ม หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จ.อุทัยธานี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความสามัคคีชุมชนคุณธรรม ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้างสังคมคุณธรรม ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และเพื่อให้เยาวชน ได้ศึกษาปฏิบัติธรรม เสริมสร้างความรักความสามัคคีและความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยมีนักเรียน เยาวชน เข้าร่วมจำนวนมาก

เนื่องด้วย กระแสโลกาภิวัตน์ ทำให้เกิดการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรม ที่รวดเร็ว และไร้ขอบเขต ส่งผลกระทบให้เกิดวิกฤติด้านคุณธรรมในสังคมไทย รวมทั้งวัฒนธรรมและระบบคุณค่าที่ดีงาม ของสังคมไทยเริ่มเสื่อมถอย การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ชุมชน จึงถือเป็นวาระที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งเอกชนหรือภาครัฐต้องร่วมช่วยกันในการเร่งสร้างให้เกิดขึ้น ประชาชนสามารถรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงไปของโลกได้

ดังนั้น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีชุมชนคุณธรรม ขึ้นโดยมี การบรรยาย เรื่องสถานการณ์ยาเสพติด โทษ พิษภัยของยาเสพติด  การจัดการขยะในครัวเรือน  กิจกรรมสันทนาการ การสร้างจิตสาธารณะ และการอบรมพัฒนาจิตใจ ซึ่งมีวิทยากรจากส่วนราชการต่างๆ และพระสงฆ์ วัดหนองขุนชาติ ร่วมให้การสนับสนุน อีกด้วย…//

วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน 093 – 1717897

Related posts