เชียงใหม่ //. การป้องกันและระงับอัคคีภัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ”

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การป้องกันและระงับอัคคีภัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ”

โดยได้รับเกียรติจาก เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมดับเพลิงเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นวิทยากรฝึกอบรม เรื่อง การระงับทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวมทั้งมูลนิธิร่วมใจอปพร., กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน , สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกลุ่มงานจราจรเชียงใหม่ ร่วมฝึกซ้อมในครั้งนี้ โดยช่วงเช้าเป็นการอบรมทฤษฎีในการเตรียมพร้อมอพยพและรับมือเหตุอัคคีภัย ช่วงบ่ายเป็นการซ้อมแผนตามสถานการณ์จริง

เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานมีความรู้ และเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการ พร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ณ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562

ภาพ/ข่าว.    MIld

Related posts