นครสวรรค์ // นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก มอบเงินอุดหนุนโครงการประชุมปฏิบัติธรรม ประจำปี 2562

7 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00น.
นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก มอบเงินอุดหนุนโครงการประชุมปฏิบัติธรรม ประจำปี 2562 จำนวน 50,000.-บาท วัดบ้านบน(ท่าชลาวารี)

โดยมีพระครูนิรันดร์ธรรมโชติ เจ้าคณะตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประธานฝ่ายสงฆ์, พระครูนิรันดร์กิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดบ้านบน รองประธานฝ่ายสงฆ์, ร่วมในการรับมอบ นอกจากนี้คณะของเทศบาลประกอบด้วย นายสง่า ปานขลิบ ประธานสภาเทศบาล, นายวีระ แสงโพธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล, นางวนารี คุ้มหุ่น ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล


ด้วยวัดบ้านบน(ท่าชลาวารี) จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม – บวชศีลจาริณี ระหว่างวันที่ 7 – 10 มิถนายน 2562 ให้แด่อุบาสกอุบาสิกา และเยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เพื่อเป็นการฟื้นฟูคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอน และจักได้น้อมนำความรู้และหลักธรรม ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้รู้รัก สามัคคี มีระเบียบวินัย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน ในสังคมสืบต่อไป


โดยมี อุบาสกอุบาสิกา และครู นักเรียน จากโรงเรียนวัดบ้านบน, โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง), โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน, โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ ,


ภาพ สำเริง
ข่าว สถาพร

Related posts