เชียงราย // รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562 เมื่อเช้าวันพุธที่ 5 มิ.ย.62 ที่ห้องดอยตุง โรงแรมเดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี เชียงราย จังหวัดเชียงราย

โดยมี นายชนะพล มหาวงษ์ รองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( สำนักงาน คปภ.) คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คปภ. และเกษตรกร กว่า 250 คน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 คณะวิทยากร เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน คปภ. ตลอดทั้งภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ได้ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร หมู่บ้านป่าม่วง ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย เพื่อรับฟังหมดสภาพปัญหา อุปสรรคข้อคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของการทำประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเกษตรกรได้สะท้อนสภาพปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ให้ได้รับทราบ ซึ่งจะนำไปปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการรับประกันข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

สำหรับเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกันและแนวทางการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 จากคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงาน คปภ. สมาคมประกันวินาศภัยไทย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กรมส่งเสริมการเกษตร และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์อีกด้วย

ทั้งนี้ การลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาและอุปสรรคต่างๆของเกษตรกรจังหวัดเชียงราย จะเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรปลูกข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้มีความตื่นตัวในการนำระบบประกันภัยเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือ บริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ สร้างเสถียรภาพด้านความมั่นคงทางอาหารของประเทศ รวมถึงเป็นยังเป็นการส่งต่อองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรสามารถรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้โดยการดาวน์โหลดข้อมูล ทีแอพพลิเคชั่น ” กูรูประกันข้าว” หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน คปภ.1186

Related posts