จ.อุทัยธานี…!!@ กกต. จัดกิจกรรมสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมือง…!!

☆☆ จากการรายงานของปู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 62 ณ ห้องประชุมปาริชาต โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง

โดยมี นายพิทักษ์ คำอุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานี นำนักการเมืองท้องถิ่น สาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมือง ผู้แทนองค์การเอกชน ตัวแทนส่วนราชการ ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ดีเจประชาธิปไตย และสภานักเรียน จำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นางสาวจตุพร พูลแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดอุทัยธานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ให้ประชาชนได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ ทั้งนี้ การทุจริตในสังคมไทยในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลเสียหายต่อประเทศอย่างมหาศาล และเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ

โดยเฉพาะปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของฝ่ายบริหาร และความเชื่อมั่นของประชาชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงได้มีการวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบการทุจริต และมีบทลงโทษอย่างเด็ดขาด เพื่อมิให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ได้เข้ามามีอำนาจในการปกครองบ้านเมือง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการให้พรรคการเมืองได้ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา…/

วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน 093 – 1717897

Related posts