จังหวัดอุทัยธานี …!!@ คณะกรรมการระดับประเทศ ลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานชมรม To Be Number One…!! ***

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.62 เวลา 10.00 น. ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำคณะกรรมการประเมินผลติดตามผลการดำเนินงานชมรม To Be Number One ที่ ชุมชนบ้านห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และเวลา 13.30 น. ที่เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี

โดยนางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ประธานกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ระดับประเทศ ได้นำคณะลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานชมรม To Be Number One ของเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในระดับภาคเหนือ เพื่อเข้าประเมินผลการดำเนินงานประเภทดีเด่นระดับประเทศ

โดยมี ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นางสาววิพรพักตร์ ค่ายบุญศรี ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงาน
โดยชมรม To Be Number One เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี บริหารจัดการด้วยการยึดหลัก 3 ก. ได้แก่ กรรมการ กองทุน และกิจกรรม จนประสบผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับ มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผู้ต้องขังมีโอกาสเรียนรู้เพื่อปรับปรุงตัวเอง พัฒนาไปสู่การเป็นคนดีของสังคม และไม่หันไปพึ่งพายาเสพติดอีกเมื่อพ้นโทษออกไป หลังจากนั้นเวลา 15.30 น. คณะกรรมการฯลงพื้นที่โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา เพื่อประเมินผลเก็บคะแนน นอกจากนี้ยังร่วมบูรณาการกับภาคส่วนอื่น ๆ เช่น การพัฒนาทักษะชีวิตและเสริมภูมิคุ้มกัน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาล รวมทั้งบริหารจัดการและดำเนินงานชมรมให้เข้มแข็ง โดยโรงเรียนหนองฉางวิทยา เป็นต้น…

วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน 093-1717897

Related posts