เชียงใหม่ /// บูรณาการภาครัฐ – ประชาชน อมก๋อยประกาศปลอดฝิ่นอย่างยั่งยืน ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

สานักงาน ปปส.. อำเภออมก๋อย และ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย แถลงความสำเร็จในการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นอำเภออมก๋อยอย่างยั่งยืน และมอบทุนประกอบอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดรักษาที่เลิกยุ่งเกี่ยวกับฝิ่น หอประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ นายพรพัฒน์ สุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสานักงาน ปปส.ภ.๕ นายศรันยู มีทองคา ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย นายแพทย์จักร์ชัย ติตตะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อย ผู้แทนกองทัพภาคที่ ๓ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๗ แห่ง ในอำเภอออมก๋อย แถลงความสำเร็จความร่วมมือในการควบคุมพื้นที่ปลูกและการแพร่ระบาดของฝิ่นอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความมั่นคงอำเภออมก๋อย

พลโทสุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ ๓/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย มอบหมายให้ฝ่ายเสนาธิการ ศมพ.อ.อมก๋อย แถลงผลการปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ห้วงปี ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาสามารถลดพื้นที่ปลูกฝิ่นเหลือเพียง ๒๖.๙๑ ไร่ หรือลดลงถึงร้อยละ ๙๘ นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ที่เริ่มต้นโครงการซึ่งเคยมีพื้นที่ปลูกฝิ่นจานวนมากถึง ๑,๕๒๙.๘๒ ไร่

(๒) นาผู้เสพฝิ่นเข้าสู่การบาบัดรักษา ในรูปแบบกระทรวงสาธารณสุขจานวน ๑,๖๐๖ ราย และรูปแบบตามความเชื่อของชนเผ่ากระเหรี่ยง ๒๓๙ ราย รวม ๑,๘๔๕ ราย และได้ติดตามช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยชุดปฏิบัติการจิตอาสาอำเภออมก๋อยและชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ศมพ.อ.อมก๋อย

(๓) การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดฯโดยอาชีพที่เหมาะสมกับชนเผ่า โดยอำเภออมก๋อย สานักงาน ปปส.ภ.๕ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงในพื้นที่เฉพาะและโครงการพระราชดาริในพื้นที่อำเภอ อมก๋อย โดยมีผู้ที่เลิกได้และได้รับการช่วยเหลือด้านอาชีพไปแล้ว ๒๕๕ ราย

(๔) สร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเยาวชนชนเผ่าและสร้างระบบการเฝ้าระวังโดยชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน (ชรบ.) เพื่อยับยั้งการเตรียมแปลงปลุกฝิ่น

ผลการดำเนินงานสามารถทาให้พื้นที่อำเภออมก๋อยลดพื้นที่ปลูกฝิ่นได้เร็วกว่าห้วงเวลาที่กำหนดไว้ถึง ๒ ปี ~ ๒ ~

นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย กล่าวว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จเกิดจากการทางานอย่างจริงจังต่อเนื่องของทุกหน่วยงาน ทั้งภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่สำคัญคือความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการแจ้งข้อมูล เบาะแสและการร่วมดำเนินการ นับว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของคนอมก๋อยที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สำเร็จ ซึ่งที่ผ่านมาการลักลอบปลูกฝิ่นเป็นเหมือนตราบาปในใจของคนในอำเภออมก๋อยมาโดยตลอด

ในวันนี้ สานักงาน ปปส.ภ.๕ ได้มอบทุนประกอบอาชีพผู้ผ่านการบาบัดรักษาฝิ่นที่สามารถเลิกยุ่งเกี่ยวกับฝิ่นได้อย่างเด็ดขาดโดยได้ผ่านการตรวจประเมินมาอย่างน้อยเป็นระยะ ๖ เดือน และมีความพร้อมในการประกอบอาชีพ จานวน ๓๐ ราย ซึ่งจะเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ โดยนายอำเภออมก๋อยได้จัดตั้งจิตอาสาชุดติดตามและช่วยเหลือผู้ได้รับทุนแบบ ๑ ต่อ ๑ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้รับทุนจะประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ไม่กลับมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเป็นตัวอย่างที่ดีในพื้นที่ต่อไป

นายพรพัฒน์ สุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสานักงาน ปปส.ภ.๕ กล่าวว่าความสำเร็จวันนี้เกิดจากการร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง ปปส.ภ.๕ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานภาคีในการดำเนินงานตลอด ๔ ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ทาให้พื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เกิดความสำเร็จในการควบคุมปัญหาฝิ่นอย่างเป็นรูปธรรม จนสามารถบรรลุการแก้ปัญหาได้เร็วกว่ากำหนด ในระยะต่อไปคือการควบคุมสภาพเพื่อสร้างความยั่งยืนโดยหน่วยงานในพื้นที่ต้องเป็นแกนหลักในการเฝ้าระวังปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นไม่ให้หวนกลับมาอีก ตลอดจนร่วมกันดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดรักษาจานวนกว่า ๑,๘๐๐ รายอย่างต่อเนื่องใกล้ชิด

และภายหลังจากพิธีการได้เสร็จสิ้นผู้แทนหน่วยงานและคณะทำงานโครงการแก้ไขปัญหา ความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ได้ลงพื้นที่ติดตามและให้กาลังใจนายไนโซ พยุงชงโค ผู้ผ่านการบำบัดฝิ่นในรูปแบบความเชื่อจิตวิญญาณกระเหรี่ยงและสามารถเลิกได้อย่างเด็ดขาด ซึ่งได้รับทุนประกอบอาชีพเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง ณ แปลงเกษตรของหมู่บ้านยางเปา ม.๒ ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นนายไนโซเป็นต้นแบบของผู้ผ่านการบำบัดฯที่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

ภาพ/ข่าว     ทิพากร

Related posts