เชียงราย // การฝึกอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเครือข่ายขุมชนเตือนภัยพิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ว นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ กรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเครือข่ายขุมชนเตือนภัยพิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เข้าร่วมงาน


มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดชาติไทย โดยมี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงเป็นประธาน และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยที่ร้ายแรง ตั้งแต่การป้องกันการเกิดอุทกภัยระหว่างเกิดอุทกโย และการฟื้นฟูพลังเกิดอุทกภัย ซึ่งที่ผ่านมาในยามที่เกิดอุทกภัย มูลนิธิฯ ได้บรรเทาทุกข์โดยการแจกถุงยังชีพพระราชทาน และจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่ประสบอุทกภัย

ต่อมา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา มีพระดำริให้มูลนิธิฯ ดำเนินกิจกรรมด้านการเฝ้าระวังและบรรเทาอุทกภัย รวมทั้งการฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัย เพื่อลดความสูญเสียและความเดือดร้อนของราษฎร จึงทรงรับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เป็นเครือข่ายการดำเนินงานของมูลนิธิฯ สำหรับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ นั้นมีการทำงานร่วมกับชุมชนโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศมาใช้วางแผนจัดทำโครงการฟื้นฟู พัฒนาและบริหารจัดการน้ำชุมชน สามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดเครือข่ายชุมชนที่มีความเข้มแข็งจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังและบรรเทาอุทกภัย มูลนิธิฯ จึงร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ จัดฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเครือข่ายเตือนภัยพิบัติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในวันนี้ เพื่อถอดบทเรียนการเตือนภัยของชุมชนต้นแบบ 8 ชุมชน ได้แก่ เครือข่ายลุ่มน้ำแม่ละอุป ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนบ้านขุนควร ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา เครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าลุ่มน้ำลาว ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ชุมชนตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ชุมชนบ้านป่าภูถ้ำ ภูกระแต ตำบลแวงน้อยอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ชุมนชนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรลุ่มน้ำคลองยัน ตำบลตะกุดเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เครือข่ายลุ่มน้ำทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง และเครือข่ายลุ่มน้ำปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี

ซึ่งในการฝึกอบรมได้มีการถ่ายทอดหลักการจัดการภัยพิบัติให้ชุมชนเครือข่ายในภูมิภาคต่าง ๆ สามารถนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการเตือนภัยของขุมขน ซึ่งมีการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากภัยพิบัติ รวมทั้ง สร้างระบบเตือนภัยชุมขนให้สามารถบรรเทาภัยพิบัติในพื้นที่ของตนเอง โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดการบูรณการทำงานร่วมกันของชุมชนหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

Related posts