เชียงราย // รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค.62 ที่โรงเรียนวาวีวิทยาคม บ้านวาวี หมู่ที่ 1 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พร้อมนำหน่วยงานบริการจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นำความสะดวกมาให้แก่บริการประชาชนเคลื่อนที่แบบครบวงจร และเคาน์เตอร์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop service) มาอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ตลอดจนพบปะ รับฟังความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการของประชาชน สามารถบำบัดทุกข์ บำรุงสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวปราศรัยในพิธีเปิดงานว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มอบหมายให้นำโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน มาให้บริการแก่ชาวตำบลวาวี ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในการส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุก ในรูปแบบการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ ออกให้บริการแก่ประชาชนในท้องที่ห่างไกลการคมนาคม ลงสู่ระดับตำบลและหมู่บ้าน เพื่อให้ส่วนราชการได้รับรู้ รับทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทำให้รัฐสามารถแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรได้อย่างแท้จริงและตรงจุด

จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน และสิ่งของให้แก่ราษฎรผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5 ทุน มอบถุงยังชีพจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จำนวน 50 ชุด เครื่องนุ่งห่มจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย จำนวน 100 ชุด และมอบข้าวสารจากวัดห้วยปลากั้ง โดย พระอาจารย์พบโชค ติสสวังโส จำนวน 300 ถุงให้แก่ผู้ยากไร้อีกด้วย

จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมคณะ ยังได้เยี่ยมชมกิจกรรมการให้บริการของส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้บริการแก่ประชาชน อาทิ การให้บริการด้านการตรวจสุขภาพและทันตกรรม ข้อมูลข่าวสารและบริการของกระทรวงการต่างประเทศ การให้บริการนวดแผนไทย การให้บริการทำหมันในสุนัขและแมว การให้บริการตัดผมฟรี บริการรับขึ้นทะเบียนที่ดินในสวนป่า การให้ความรู้เบื้องต้นในการควบคุมและป้องกันตนเองจากอัคคีภัยในบ้าน การให้ความรู้และขั้นตอนปฏิบัติสำหรับประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การให้คำปรึกษาด้านการสมัครงานในต่างประเทศ อีกทั้ง มีการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด และให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพ โดยมี ประชาชน ในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง ให้ความสนใจมาใช้บริการ จำนวนกว่า 500 คน

Related posts