นครสวรรค์ //. นคร…สวรรค์สวย” เราต้องช่วยกัน : กฎบัตรนครสวรรค์

“วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมกฎบัตรนครสวรรค์ ครั้งที่ 2

โดยมี ดร.ภิญโญ นิโรจน์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ เขต 1, สท.สุภาพร แตงนารา นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมและร้านอาหารนครสวรรค์ พร้อมทุกภาคส่วนร่วมประชุม

โดย “กฎบัตร” ถือเป็นเจตนารมณ์ร่วมของสังคมทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และทุกภาคส่วน เพื่อกำหนดอนาคตของเมือง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทิศทางการพัฒนาเมือง การพัฒนาพื้นที่ และกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองนครสวรรค์ไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งการประชุมดังกล่าวนี้จัดขึ้นตามขั้นตอนการจัดทำกฎบัตร เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของกฎบัตรนครสวรรค์ 4 ประการ คือ

ประการที่ 1 การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดทำเป้าหมายร่วมการพัฒนาเมืองนครสวรรค์ หรือ common goal ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ และการกำหนดมิติใหม่เพื่อการพัฒนา หรือ new dimension ที่จะเป็นทิศทางนำพาเมืองนครสวรรค์สู่ความยั่งยืน

ประการที่ 2 การทบทวนแผนงานโครงการของหน่วยงานต่างๆ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายร่วมที่ได้วางไว้ และนำแผนงานโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎบัตรประยุกต์สู่แผนการปฏิบัติในลำดับต่อไป

ประการที่ 3 การร่วมกันกำหนดอนาคตการพัฒนาเมือง เศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนา และนำมาเป็นเครื่องบ่งชี้ที่จะนำไปสู่การออกแบบแผนปฏิบัติการ

ประการที่ 4 การพิจารณานำเกณฑ์มาตรฐานการวางแผน การออกแบบ และการตรวจประเมิน มาใช้ในการจัดทำยุทธศาสตร์เมืองและการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต


กิจกรรมประกอบด้วยการ บรรยาย การใช้ไมซ์ยกระดับเศรษฐกิจเมืองนครสวรรค์ โดย คุณประไพพักตร์ พุทธิโยธิน ผู้จัดการสายงานพัฒนาเครือข่ายไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมฯ การบรรยายสรุปวิสัยทัศน์การพัฒนาของกฎบัตรนครสวรรค์และแนวทางการออกแบบกฎบัตรรายสาขาและค่าเป้าหมาย โดย ดร.กนกวรรณ มะสุวรรณ นักวิจัยโครงการ SG-ABC สกสว. การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการออกแบบค่าเป้าหมายกฎบัตรรายสาขา 10 กลุ่ม คือ 1.ไมซ์และเศรษฐกิจสีเขียว 2.อุตสาหกรรมสีเขียว 3.คมนาคมสีเขียว 4.เกษตรและอาหารปลอดภัย 5.โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว 6.พลังงานสีเขียว 7.ที่อยู่อาศัย 8.สวนสาธารณะ พื้นที่สาธารณะ และพื้นที่สีเขียว 9.การปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและการสนับสนุนการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนดั้งเดิม 10.สุขภาพและสุขภาวะ

มีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ดร.ภิญโญ นิโรจน์ สมาชิกสาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดนครสวรรค์ คุณฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย คุณสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครสวรรค์ คณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ ผู้แทนภาคประชาชน ภาคธุรกิจและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์

ภาพ/ข่าว.  ธนิศา (พัช)สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts