พระนครศรีอยุธยา // กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญแม่โพสพ ตามวิถีชีวิตชาวลุ่มน้ำ และรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กรมทรัพยากรน้ำ  ร่วมกับและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมาคมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านอยุธยา จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญแม่โพสพ ตามวิถีชีวิตชาวลุ่มน้ำ และรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 กรมทรัพยากรน้ำและสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 นำโดยนายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ  เป็นประธาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาคมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคีเครือข่ายอื่นๆ จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญแม่โพสพ ตามวิถีชีวิตชาวลุ่มน้ำ และรณรงค์ ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม

เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณวัดบางซ้ายใน ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกิจกรรมมุ่งสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม เช่น การจัดนิทรรศการ การแข่งเรือพื้นบ้าน ประกวดทำชะลอมเฉลว ปลูกต้นไม้ และกิจกรรมจิตอาสา ฯลฯ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงห่วงใย ทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งได้รับการตอบรับและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่าย ทสม. ประชาชน และเยาวชน มากกว่า 400 คน

Related posts