เชียงใหม่ // รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และร่วมออกข้อสอบการประเมินความรู้ความสามารถทางด้านทักษะและหัตถการคลินิก (OSCE) รูปแบบใหม่

รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และร่วมออกข้อสอบการประเมินความรู้ความสามารถทางด้านทักษะและหัตถการคลินิก (OSCE) รูปแบบใหม่

โดยมี รศ.พญ.วัลลี สัตยาศัย จากศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถทางวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่คณาจารย์ของแต่ละสถาบันแพทย์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกข้อสอบ จากคณาจารย์ต่างสถาบันแพทย์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts