สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พื้นฐานความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พื้นฐานความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารน้ำใต้ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นการให้ความรู้และการประยุกต์ใช้ จัดการน้ําตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) และลงพื้นที่รณรงค์และประชาสัมพันธ์ การใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อ
1 เป็นแนวทางในการ ลดผลกระทบและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และปัญหาภัยแล้งในพื้นที่รับประโยชน์ 8,000 ไร่ 2เป็นแนวทางในการจัดการน้ำในครัวเรือนและชุมชนรวมทั้งส่งเสริม ด้านสาธารณสุข ลดการเกิดโรคระบาดจากแมลงต่างๆ
3 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แนวทางการใช้น้ำอย่างประหยัด ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรน้ำ และพี่น้องประชาชนในชุมชน

ภาพ/ข่าว ปชส. ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยา

Related posts