จังหวัดนครสวรรค์…!!@.พิธีปล่อยพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในวโรกาส มหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก!!***

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ เรือนจำกลางนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีปล่อยตัว ผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

กล่าวรายงานโดย นางสาว โศรยา ฤทธิอร่าม ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครสวรรค์ โดยมีผู้เข้าร่วมดังนี้ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวันครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้พิพากษา อัยการจังหวัดนครสวรรค์ นายโกวิทย์พยัฆวิเชียร รองสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ตามพระราชกฤษฎีกาการอภัยโทษ ปี พ.ศ. 2562 เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษ แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีความประพฤติดี เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นได้กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป สำหรับการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ในวันนี้เป็นการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ในคดีความผิดตามพระราช กฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 มาตรา 5 และมาตรา 6 ครั้งที่ 1 ผู้ต้องขังชาย จำนวน 97 คน ผู้ต้องขังหญิงจำนวน 21 คน ผู้ต้องกักขังชาย จำนวน 15 คน ผู้ต้องกักขังหญิง จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 136 คน

เรือนจํากลางนครสวรรค์ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน องค์กรต่างๆ ร่วมกันจัดการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้กับบุคคลดังกล่าวทั้งให้การศึกษาอบรมพัฒนาจิตใจการฝึกทักษะอาชีพการแนะแนว ในการประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ที่ถูกปล่อยตัวสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข มีอาชีพที่สุจริตไม่เป็นภาระแก่สังคมและกระทำผิดซ้ำอีก…

วินัยชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน 093 -1717897หห

Related posts