เชียงราย // รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนภารกิจของการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ของจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2562

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนภารกิจของการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ของจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2562 ที่ห้องพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อหารือติดตามการขับเคลื่อนภารกิจของการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดในส่วนของอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ของจังหวัดเชียงราย

โดยการประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเชียงราย ตามแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ได้ผ่านความเห็นชอบ อนุมัติให้ดำเนินการและกำหนดแผนงานรวมทั้งรูปแบบของการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์สนับสนุน ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดเชียงรายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ความเสมอภาคของทุกกลุ่มวัย คุณภาพชีวิตของประชาชน และความสมดุลของการบริหารจัดการภาครัฐ ภายใต้แผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดของจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้บรรลุความสำเร็จตามความมุ่งหมายของรัฐบาล และยังส่งผลให้การดำเนินชีวิตและการประกอบสัมมนาชีพของประชาชนเป็นไปด้วยความมั่นคง เกิดความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนอีก

นอกจากนี้ อนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ของจังหวัดเชียงรายยังเสนอแนะแนวทางในการสร้างเครือข่ายผลักดันการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น การพัฒนาศักยภาพ ตลอดทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้านการประชาสัมพันธ์ให้สามารถปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดกับสังคมไทยควบคู่กับการพัฒนาประเทศไทยอีกด้วย

Related posts