เชียงใหม่ //. คุณประวีน สายเลิศและครอบครัว บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน Yuwell รุ่น 8F-3AW จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 14,000 บาท

คุณประวีน สายเลิศและครอบครัว บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน Yuwell รุ่น 8F-3AW จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 14,000 บาท ให้กับหน่วยระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤตเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.เพื่อใช้ประโยชน์กับผู้ป่วยเด็กโรคปอดเรื้อรังที่มีความจำเป็นต้องได้รับออกซิเจน โดยมี อ.นพ.สนิท เรืองรองรัตน์ หัวหน้าหน่วยระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤตเด็ก และ อ.พญ.กนกกาญจน์ สันกลกิจ อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ หน่วยระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤตเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts