เชียงราย //. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานมอบเอกสารสำคัญของทางราชการด้านงานทะเบียนราษฎร ทั้งบัตรประจำตัวประชาชน

นายประจญ ปรัชญสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานมอบเอกสารสำคัญของทางราชการด้านงานทะเบียนราษฎร ทั้งบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวประชาชนที่เปลี่ยนสถานะทางทะเบียน และสำเนาทะเบียนบ้าน ตลอดทั้ง ปัจจัยบำรุงขวัญสำหรับใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับนางสาวน้ำผึ้ง ปัญญา เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ Science Project Competition Intel ในงาน ISEF 2019 ที่เมืองฟินิคส์ มลรัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริการ ในระหว่างวันที่ 12-17 พ.ค.2562 ในนามของเยาวชนไทย

นางสาวน้ำผึ้ง ปัญญา เกิดเมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2543 ปัจจุบันอายุ 18 ปี 5 เดือน เกิดที่บ้านหลุก ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย บิดาชื่อนายหล้า เป็นชนกลุ่มน้อยเผ่าไทยใหญ่ มารดาชื่อนางเกี๋ยง ปัญญา เป็นชนกลุ่มน้อยเผ่าไทยใหญ่เช่นกัน แต่บิดาเสียชีวิตแล้ว ซึ่งได้รับการสำรวจกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนพร้อมกับมารดา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2548 ที่บ้านกลางทุ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นางสาวน้ำผึ้ง ปัญญา เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนแม่ยาววิทยา และเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมปีที่ 6 ที่โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เชียงราย ปัจจุบันสามารถสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคณะเทคนิคการแพทย์ เนื่องจากไม่มีข้อห้ามตามคุณสมบัติของนักเรียนที่ไร้สัญชาติ

ต่อมา เมื่อวันที่ 3 พ.ค.62 จึงได้ยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทย ตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ต่อนายอำเภอเมืองเชียงราย เนื่องจากนางสาวน้ำผึ้ง ปัญญา มีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์ อำเภอเมืองเชียงรายจึงต้องส่งคำร้องดังกล่าวให้จังหวัดเชียงรายและผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นผู้ลงนามอนุมัติ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พ.ค.62 ที่ผ่านมา โดยจังหวัดเชียงรายได้ประสานกับสำนักทะเบียนกลาง(ส่วนการทะเบียนราษฎร) กรมการปกครอง เพื่อขอให้กำหนดเลขประจำตัวประชาชนให้เป็นกรณีพิเศษ (จากหัว 0 เป็นหัว 8) เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้หลักฐานการทะเบียนราษฎรอย่างจำเป็นและเร่งด่วนในการเดินทางไปแข่งขัน Science Project Competition Intel ในงาน ISEF 2019 ที่เมืองฟีนิคส์ มลรัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 12-17 พ.ค.2562 ที่จะถึงนี้

สำหรับน้องน้ำผึ้ง เยาวชนไทยชาวจังหวัดเชียงราย มีความคาดหวังสูงมากในการเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ที่จัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ ขอเพียงให้น้องน้ำผึ้งได้มีโอกาสแสดงความสามารถในเวทีโลก น้องน้ำผึ้งก็พร้อมที่จะทุ่มเทและใช้หลักคิดสติปัญญาและศักยภาพอย่างสุดความสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและจังหวัดเชียงรายบ้านเกิดอย่างเต็มที่ และจะไม่ทำให้ชาวเชียงรายและคนไทยทั้งประเทศไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ส่วนคุณครูที่รับผิดชอบในการนำคณะเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ อาจารย์เกียรติศักดิ์ อินราษฎร และอาจารย์ สุธิพงษ์ ใจแก้ว ได้ประสานกับผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ และทางจังหวัดเชียงราย โดยที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงราย ได้เสนอคำร้องให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นผู้อนุมัติ และประสานแจ้งหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย ในการให้สัญชาติไทย เพื่อประสานเพื่อยื่นคำร้องต่อกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โดยสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงราย สำหรับการจัดทำหนังสือเดินทาง ก่อนไปขอออกการตรวจลงตราที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เพื่อให้โอกาสแก่น้องน้ำผึ้งในการเดินทางเข้าร่วมไปแข่งขันกับคณะในครั้งนี้ด้วย อีกทั้ง เพื่อแจ้งรับรองสถานะของน้องน้ำผึ้งเพื่อให้ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน “Genius Olympiad” หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในนามเยาวชนจากประเทศไทยไปพร้อมกันในคราวเดียวด้วย

ซึ่งในขณะนี้ทาง บางกอกคลินิกนิติธรรมศาสตร์ได้ติดต่อประสานไปยัง Genius Olympiad 2019 ทางอีเมลล์หารือกับทางผู้จัดงานโครงการ Genius Olympiad 2019 แล้ว โดยอธิบายถึงสถานะทางกฎหมายของน้องน้ำผึ้ง ว่าเป็นเยาวชนที่ได้รับสัญชาติไทยเรียบร้อยแล้ว และกำลังดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางกับสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียวราย กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และขอตรวจลงตรา (VISA) กับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และน้องน้ำผึ้งจะได้มีหนังสือเดินทางเพื่อใช้เดินทางออกและกลับเข้ามาประเทศไทยได้ตามกฎหมาย เมื่อน้องน้ำผึ้งได้รับหนังสือการยืนยันจากผู้จัดงานแล้ว ก็ให้นำเอกสารนี้ไปใช้ประกอบเพื่อขอวีซ่าเข้าประเทศอเมริกาได้โดยถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

โดยล่าสุด ปัญหาที่กำลังประสบในขณะนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและสั่งการให้ดำเนินการรับการแก้ไขด้วยความสำเร็จเรียบร้อยตามระเบียบด้วยความรวดเร็วเป็นกรณีพิเศษแล้ว และเป็นไปตามขั้นตอนตามระเบียบและกฎหมาย เพียงรอขั้นตอนต่อไปคือการจัดทำหนังสือเดินทางและยื่นเอกสารให้กับทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยที่จะออกวีซ่าให้น้องน้ำผึ้งตามขั้นตอนต่อไป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้น้องน้ำผึ้งและทีมเยาวชนประเทศไทยที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันได้อย่างสบายใจและมีพลังใจที่จะทำโครงงานอย่างสุดความสามารถ ให้นำมาสู่การสร้างชื่อเสียงเพื่อสร้างการยอมรับในเวทีโลก และนำเกียรติยศและความภาคภูมิใจกลับสู่ประเทศไทยและคนไทย ตลอดทั้งชาวเชียงรายทุกคน อันเป็นมาตุภูมิให้ได้อย่างแน่นอน

Related posts