จังหวัดร้อยเอ็ด…!!@ พิธีเปิดกิจกรรมการปลูกถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน ๙…***

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อเวลา 09.00 น ของวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ แปลงฝึกวิชาชีพการเกษตรเรือนจำชั่วคราวรอบเมืองร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการปลูกถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน ๙ แปลงฝึกวิชาชีพการเกษตรเรือนจำชั่วคราวรอบเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งมีพื้นที่ในการเพาะปลูกจำนวน 10 ไร่

เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกถั่วลิสงในจังหวัดร้อยเอ็ด ในการนำวัตถุดิบ ถั่วลิสงมาใช้ในการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร เป็นผลเนื่องมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินกิจกรรมโครงการโรงงานต้นแบบ ระบบสาธารณูปโภคให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปถั่วลิสง บ้านป่านเทคโน ปัจจุบันการปลูกถั่วลิสงซึ่งเป็นวัตถุดิบไม่เพียงพอ จึงได้เสนอให้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ปลูกถั่วลิสงเพื่อส่งเสริมให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ซึ่งได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางและบูรณาการร่วมกันประกอบด้วย เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด…

วิภาวรรณ สงวนพันธุ์ ภาพ/ ข่าว /รายงาน

Related posts