เชียงราย // สัมมนาเชิงปฏิบัติการในการให้ความรู้และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน และทิศทางการพัฒนา รวมทั้งการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารและสมุนไพรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการให้ความรู้และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน และทิศทางการพัฒนา รวมทั้งการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารและสมุนไพรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในการพัฒนาคัสเตอร์อุตสาหกรรมกลุ่มล้านนาตะวันออก เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 9 พ.ค.62 ที่ห้องเชียงรุ้ง 2 และ 3 โรงแรมเวียงอินน์ ถ.พหลโยธิน อ.เมืองเชียงราย

โดยมีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องจาก 4 จังหวัดของภาคเหนือตอนบน 2 เข้าร่วมกิจกรรมและรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายในการเชื่อมโยงเป็นคัสเตอร์อุตสาหกรรม พร้อมนำศักยภาพของอุตสาหกรรมเป้าหมายของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ไปเชื่อมโยงสู่ระดับสากล ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในรูปแบบคัสเตอร์ ที่ได้ยกระดับพื้นที่ที่มีศักยภาพและเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมเป้าหมาย เชื่อมโยงการพัฒนารองรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่มีการเชื่อมโยงองค์ประกอบในพื้นที่คัสเตอร์และห่วงโซ่อุปทาน ตลอดทั้งเป้าหมายปลายทางในการยกระดับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคของภาคเหนือตอนบนฝั่งตะวันออก

โดยการสัมมนานอกจากจะได้รับทราบทิศทางการพัฒนาและขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหารและสมุนไพรในอนาคตเพื่อการผลักดันผลผลิตออกสู่ตลาดสากลแล้ว ยังได้รับองค์ความรู้ของโครงการและผลลัพธ์ที่จะได้รับจากเข้าร่วมเป็นผู้ประกอบการในเครือข่ายอุตสาหกรรม เทคนิคการวิเคราะห์กลยุทธ์ การค้นหาเครือข่ายสนับสนุน และสรุปบทเรียนพร้อมจัดทำทำเนียบสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารและสมุนไพรของกลุ่ม พร้อมกับสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มและอุตสาหกรรมและสมุนไพรของจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน รวมทั้งร่วมกันวิเคราะห์กลยุทธ์ การค้นหา ให้นำปสู่คัสเตอร์ที่มีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ในระดับสากล ผ่านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน

Related posts