นครสวรรค์ /// ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย โครงการบ้านมั่นคง

วันที่  9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 3/1 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ประธานในการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย โครงการบ้านมั่นคง เทศบาลนครนครสวรรค์ โดยที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมาในปี พ.ศ.2560

การติดตามความคืบหน้าการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นทีโครงการบ้านมั่นคงสวรรค์เมืองใหม่เฟส 2 การติดตามความคืบหน้าการดำเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโครงการบ้านมั่นคงสวรรค์เมืองใหม่เฟส 1 การพิจารณาสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคง ชุมชนเจ้าแม่ศรีจันทร์ ชุมชนหลังอู่ทันจิตต์ ชุมชนบางเรารักกันจริง ชุมชนเทวดาสร้าง และชุมชนหน้าวัดนครสวรรค์ ที่ประชุมมี ดร.ภิญโญ นิโรจน์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาเครือข่ายเมือง ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายชุมชนเมืองในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์เข้าร่วมการประชุม

โดยโครงการบ้านมั่นคง เป็นโครงการตามนโยบายของภาครัฐที่มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย และสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยแก่คนจนในเมืองที่ ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มผู้อยู่อาศัยในชุมชนแออัด ชุมชนบุกรุก กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้อยู่อาศัยกระจัดกระจายอยู่นอกชุมชน ผู้อยู่อาศัยในบ้านเช่า บ้านพักตามโรงงาน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยต่ำกว่ามาตรฐาน ขาดบริการพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ทั้งนี้รูปแบบการพัฒนาความมั่นคงในที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านมั่นคง สามารถดำเนินการได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความต้องการและเงื่อนไขต่าง ๆ ของชุมชน

ภาพ/ข่าว     ธนิศา   ( พัช )

สำนักข่าวภูมืภาคนครสวรรค์

Related posts