เชียงใหม่ /// กอ.รมน.จังหวัด ชม ร่วมโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบประชาชน

วันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๑ เวลา ๙๐.๐๐ น. พล.ต.กรีพล อุทิตสาร  ผอ. สน.ปรมน.จว. ที่ ๑๕ / รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.(ท.) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่/ ทสปช.จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีนาย ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอแม่แจ่ม นายกเทศมนตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ประชาชน เข้าร่วม จำนวน 300 คน

-ทั้งนี้นายกเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ตัวแทนกาชาด จัดถุงยังชีพจำนวน ๒๕๐  ถุงให้กับชาวบ้านที่ยากจนในพื้นที่

ภาพ/ข่าวโดย  จสอ.เอกพล ,กอ.รมน.จังหวัด ชม.

สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่  รายงาน

 

Related posts